Ysgol Gynradd Llanrug

 

Canolfan Hyfforddi Rhanbarthol Apple


homess8

 

Dosbarth Blwyddyn 1 a 2

Croeso i dudalen Dosbarth Blwyddyn 1a 2 Ysgol Gynradd Llanrug.

Dyma restr o’r staff sy’n gweithio yn yr adran.

Athrawon
Mrs Heulwen Evans (Pennaeth y Cyfnod Sylfaen), Mrs Eleri Jenkins-Edwards, Miss Catrin Jones

Cymhorthyddion
Mrs Janet Davies, Miss Elena Williams

Cymhorthydd ADY: Mrs Medwen Griffith

Newyddion

 

24.04.18 Thema Newydd Blwyddyn 1

Ein thema ni y tymor yma ydy Môr a Mynydd. Yn ystod yr hanner tymor cyntaf byddwn yn canolbwyntio ar waith am y môr. Morfil y storm gan Benji Davies ydy’n stori cyntaf ni –mae’r plant wedi gwirioni efo Noi sy’n byw ar lan y mor gyda’i dad a chwe cath. Yn ystod yr hanner tymor byddwn yn clywed mwy o storiau e.e. Grace Darling; Iesu yn tawelu’r storm. Byddwn yn cymharu ein profiadau ni o fynd i lan y môr gyda thrip ysgol Sul ers talwm. Bydd cyfle i ddysgu am greaduriaid sy’n byw yn y môr.


Y Gaeaf
Y tymor yma rydym wedi bod yn dysgu am y Gaeaf. Buom yn canolbwyntio ar yr adar bach sydd yn dod I’r ardd. Cafodd pawb gyfle i wneud bwyd adar a’i osod yn yr ardd. Daeth Mr Duncan Brown atom i rhannu ei wybodaeth am wahanol adar.
Buom yn astudio stori Yr eliffant eithaf digywilydd gan David Walliams. Roedd pawb wedi gwirioni efo helyntion yr eliffant. Roedd gwaith gweddill y tymor wedi selio ar y llyfr. Yn ogystal, daeth pawb i’r ysgol ar Ddiwrnod y Llyfr wedi gwisgo fel cymeriad o’r llyfr. Cawsom ddiwrnod gwerth chweil a phlant Ysgol Brynrefail wedi dod atom i ddarllen eu storiau i’r plant. Yn sgil yr eliffant yn dwyn beic Sam, cafodd blwyddyn 2 ymweliad gan Gwen o gynllun Sustrans. Trefnodd weithgareddau sgiliau beic ar y buarth ac Anest Haf enillodd y clo aur. Llongyfarchiadau Anest!

Dydd Gwyl Dewi
Roedd gwledd o goch, gwyn a gwyrdd yma ar Fawrth y 1af i ddathlu Gwyl Ddewi.
Rydym yn cloi’r tymor trwy ddysgu am y Pasg a’r traddodiadau.

Môr a Mynydd
Ein thema y tymor yma ydy Môr a Mynydd. Yn ystod yr hanner tymor yma byddwn yn canolbwyntio ar ein hardal leol. Bydd stori Wendi Wlanog yn ein harwain at waith ar Lanberis. Byddwn yn mynd ar ymweliad â Llanberis lle byddwn yn edrych ar wahanol nodweddion e.e. castell, llyn, rhaeadr, amgueddfa. Bydd y plant yn ymarfer gwahanol ffurfiau ysgrifennu gan gynnwys creu rheolau cefn gwlad, ysgrifennu dyddiadur a cherdyn post. Ar ôl hanner tymor byddwn yn symud ymlaen i wneud gwaith am y môr.

22.01.16 Thema Newydd - Archarwyr
Thema Tymor Y Gwanwyn 2016 - cliciwch yma

16.10.15 Bedydd

Erbyn hyn rydym wedi dysgu am fedydd fel rhan o’n gwaith ym ymwneud â Diwrnod Hapus. Cawsom groeso arbennig gan Mr Marcus Robinson, gweinidog Capel y Rhos a chyflwynodd seremoni fedyddio i ni. Wedi dychwelyd i’r ysgol cawsom waith gwerth chweil gan y plant ac mae’n amlwg fod ymweliad fel hyn wedi eu symbylu.


15.10.15 Diwrnod Shwmae, Su’mae

Dydd Iau Hydref 15ed dathlwyd diwrnod Shwmae, su’mae trwy gynnal bore Carioci i’r ysgol gyfan. Canodd Dosbarth Mrs Evans ‘Tŷ ar y Mynydd’; canodd Dosbarth Mrs Jenkins’ Yma o Hyd’ a chanodd Dosbarth Miss Jones ‘Un Funud Bach.’ Roedd graen ar berfformiad y plant a’r Neuadd yn llawn bwrlwm wrth i Elin Fflur eu ffilmio ar gyfer rhaglen Heno ar S4C.


21.09.15 Pawb wedi setlo yn dda

Mae pythefnos wedi gwibio heibio ac erbyn hyn mae’r plant wedi setlo’n arbennig o dda. Mae pawb yn mwynhau ein thema - Hapusrwydd. Wrth ddarllen Penbwl Hapus gan Angharad Tomos, dysgodd y plant enwau coed sef celyn, collen, derwen, onnen a sycamorwydden. Mae’n dymor yr Hydref felly mae’n gyfle i’r plant ddysgu adnabod dail y pum coeden yma. Beth am dynnu sylw eich plentyn at y dail wrth fynd am dro a dod a rhai i’r bwrdd arddangos. Rydym yn bwriadu mynd am dro ein hunain wythnos nesaf i weld pa arwyddion o’r Hydref sydd o’n cwmpas. Bydd neges destun i ddilyn ynglyn a dod a welis i’r ysgol.


10.09.15 Thema Newydd
Thema Tymor yr Hydref 2015 - cliciwch yma

 

plant

06.07.15
Ar hyn o bryd rydym ni ym Mlwyddyn 1 a 2 yn astudio Trychfilod bach. Cawsom hwyl yn dditectifs yn chwilota am y gwahanol greaduriaid. Roedd cynnwrf mawr ym Mlwyddyn 2 yr wythnos hon pan wnaeth chwiler yr oedd Gruff wedi ei ddod i’r ysgol droi yn gwalch - wyfyn yr helyglys.

 

 
bachgen

18.05.15
Rydym wrthi’n brysur yn arsylwi ar ein blodau haul ac ar ol mesur rydym yn cofnodi yn ein dyddiadur. Rydym yn symud ymlaen i edrych ar dyfiant planhigion mewn rhan arall o’r byd sef y goedwig law.

 

Bydd ein gwaith am y tair wythnos nesaf yn canolbwyntio ar y coedwigoedd glaw. Bydd ein ardaloedd yn newid i adlewyrchu’r coedwigoedd arbennig yma. Tybed pa anifeiliaid fyddwn ni’n dod ar eu traws? Os oes gennych unrhyw wybodaeth / lyfrau / lluniau ayyb mi fuasem yn hynod falch.

 


11.05.15
Rydym wedi bod am dro i edrych ar arwyddion y Gwanwyn. Buom yn peintio potiau blodau ac yna’n plannu hadau blodau’r haul. Rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar i’w gweld yn tyfu. Rydym wedi bod yn ysgrifennu am y Gwanwyn – buodd Blwyddyn 1 yn ysgrifennu cerdd a Blwyddyn 2 yn ysgrifennu disgrifiad. Yn dilyn plannu’r hadau rydym wedi bod yn edrych ar lun enwog Blodau’r Haul gan Vincent van Gogh ac yn efelychu ei ddull yn ein lluniau ni. Mae nifer o arlunwyr gwerth chweil yn ein plith!!! Rydym wedi gwrando ar stori Blodyn yr Haul gan Emily Huws ac mae ein gweithgareddau ar hyn yn deillio o’r stori.


Thema Tymor yr Haf 2015
Ein thema am yr hanner tymor cyntaf bydd ‘Tyfu pethau’. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

childrenYn ystod y tymor yma rydym wedi bod yn dysgu am y Gaeaf. Buom yn son am Santes Dwynwen a Dewi Sant. Cynhaliwyd cyngerdd Gwyl Ddewi a chroesawyd teulu a ffrindiau i’r ysgol i wrando ar yr eitemau. Enw ein thema oedd Archwilwyr Cymuned a buom yn dysgu am ein pentref.

Aethom i’r Swyddfa Bost cyn iddo symud i siop Premier a chawsom groeso twymgalon gan Edgar a Pat. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

Daeth PC Dylan Pritchard i sgwrsio efo ni am bethau sydd yn gywir ac yn anghywir. Daeth Mr Eifion Williams i sgwrsio efo ni am ei waith fel postmon.

 

Buom yn cymharu Llanrug heddiw a Llanrug ers talwm. Daeth Mr Dafydd Whiteside Thomas ag amryw o luniau diddorol a thema ei sgwrs oedd newid. Yn wir, gwelsom lawer iawn o newidiadau. Ar hyn o bryd rydym yn llawn bwrlwm y Pasg.

 

 


Cysylltu

Ysgol Gynradd Llanrug
Ffordd Llanberis,
Llanrug,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 4AL

Pennaeth:
Nia Llewelyn Puw

Rhif Ffôn: (01286) 674905

Rhif Ffacs: (01286) 676110

Ebost: cliciwch yma


Bookmark and Share

Newyddion