Ysgol Gynradd Llanrug

 

Canolfan Hyfforddi Rhanbarthol Apple


homess1

 

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon

 

Cymdeithas Rieni Ac Athrawon Ysgol Gynradd Llanrug
Mae'r 'Gymdeithas Rieni ac Athrawon' neu 'Cymdeithas Ffrindiau yn gymdeithas allweddol  i bob ysgol.
Mae'r gymdeithas ffrindiau yn Ysgol Gynradd Llanrug' yn ddolen gyswllt allweddol rhwng disgyblion, rhieni, a staff.
Mae'r gweithgareddau cymdeithasol sy'n cael eu trefnu drwy'r pwyllgor yn rhan bwysig o fywyd cymdeithasol a diwylliannol y pentref.
Mae'r disgyblion, y rhieni a ffrindiau cymdeithasol yr ysgol yn cefnogi'r gweithgareddau, ac mae nifer o'r noswithiau yma bellach yn ddyddiadau pwysig ar galendr pawb.

Cadeirydd : Judith Beech
Ysgrifennydd : Aaron Bailey a Robin Williams
Trysorydd : Llywela Owain

Dolen gyswllt i 'Facebook Cymdeithas Ffrindiau Ysgol Gynradd Llanrug' yw :
https://www.facebook.com/FfrindiauYsgolGynraddLlanrugfriends

Mae'r gymdeithas hefyd yn rhannu gwybodaeth drwy drydar ar @YsgolGynLlanrug

Dyma ddolen gyswllt i wefan Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Cenedlaethol Ynysoedd Prydain: http://www.pta.org.uk/

Mae'r gymdeithas yn cynnal rhaglen flynyddon o weithgareddau codi arian er mwyn cynnal cronfa ariannol ar gyfer archebu adnoddau dysgu ac addysgu tymor hir e.e. adnoddau darllen Cymraeg a Saesneg, cyfrifiaduron ac adnoddau ar lein TGaCh megis tanysgrifiad Espresso a Purple Mash,
Rydym hefyd wedi cael arian i archebu offer mwy arbenigol  ar gyfer Gwyddoniaeth, Rhifedd ac Addysg Gorfforol.

Ceisiadau am arian
Mae'r Tim Rheoli yn gwneud ceisiadau am arian i'r pwyllgor yn flynyddol, pan fydd targed yn cael ei osod bydd y pwyllgor yn trefnu cyfres o weithgareddau bach a mawr i geisio cyrraedd y targed.

Mae'r gefnogaeth gan y rhieni yn ardderchog ! Mae'r pwyllgor yn trefnu'r gweithgareddau, ac mae'r rhieni a disgyblion yn cefnogi 100%.
Dros y blynyddoedd diwethaf mae'r ymgyrch ariannol wedi bod yn allweddol i lwyddiant yr ysgol.

Clwb Cyfeillion Ysgol Gynradd Llanrug

  • Mae'r 'Clwb Cyfeillion' sef Clwb 100 yn mynd ers rhai blynyddoedd, ac wedi bod yn ffordd effeithiol o godi arian ond hefyd yn creu diddordeb yn y cynllun drwy dynnu rhifau lwcus i dderbyn 5 gwobr arian ar y 1af o bob mis.
  • Mae rhieni yn cael dewis dwy ffordd o dalu, unai talu £12 ar ddechrau bob blwyddyn ariannol yn Ebrill
  • neu £1 y mis. Os fydd 100 o aelodau fe fydd £50 mewn gwobrau a £50 i gronfa'r ysgol i noddi gweithgareddau chwaraeon ac awyr agored.
  • Amcan y clwb yn codi arian i gronfa gyffredinol yr ysgol yn rheolaidd fel bod modd cynnal gweithgareddau all-gyrsiol drwy gydol y flwyddyn. Mae biliau bysiau a thripiau yn tynnu yn drwm o gronfa'r ysgol,
  • Er mwyn cadw'r prisiau yn rhesymol ar gyfer ein tethiau addysgol rydym yn noddi rhywfaint o'r gost drwy gyfraniadau o'r gronfa ysgol e.e. teithiau sgio, teithiau addysgol tu allan i'r ardal, bysiau Rhyd Ddu a Glanllyn. ayb
  • Ein targed eleni yw cael 200 o deuluoedd yn aelodau £1 y mis a siawns i ennil un o 5 gobr ariannol bob mis wrth i ni dynnu 5 pêl lwcus !
  • Un bêl i bob teulu yw'r targed ! Beth am gefnogi !

 


Cysylltu

Ysgol Gynradd Llanrug
Ffordd Llanberis,
Llanrug,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 4AL

Pennaeth:
Nia Llewelyn Puw

Rhif Ffôn: (01286) 674905

Rhif Ffacs: (01286) 676110

Ebost: cliciwch yma


Bookmark and Share

Newyddion