Ysgol Gynradd Llanrug

 

Canolfan Hyfforddi Rhanbarthol Apple


homess17

 

Siarter Iaith Ysgolion Cynradd Gwynedd

 

Ers lansio’r Siarter Iaith Gymraeg yn ysgolion Gwynedd mae llawer o waith wed digwydd yn ein hysgol yn dylanwadu ar ddefnydd cymdeithasol plant o’r Gymraeg.

Nod y Siarter Iaith  yn syml ydi arwain at gynnydd yn nefnydd cymdeithasol plant o’r Gymraeg. Mewn gair, cael y plant i siarad Cymraeg.

Mae’r Siarter Iaith yn gofyn am gyfraniad gan bob aelod o gymuned yr ysgol- y cyngor ysgol, y disgyblion, y gweithlu, rhieni, llywodraethwyr a’r gymuned ehangach er mwyn sicrhau perchnogaeth lawn ohoni.

Mae rhaglen weithredu wedi ei llunio sydd rhaid i bob ysgol ei phasio. Llynedd roeddem yn gweithio tuag at y lefel gyntaf sef y wobr Efydd . Eleni rydym yn gweithio tuag at y wobr Arian.

Mae nifer o bethau sydd yn rhaid i bob ysgol ei wneud i basio’r gwobrau. Un ohonynt ydi llenwi holiadur yn dymhorol yn cofnodi defnydd cymdeithasol y plant o’r Gymraeg yn yr ysgol ar lawr y dosbarth, ar yr iard ac o fewn y gymuned. Rhoddir cyfle hefyd i’r plant nodi pa mor gyfforddus ydynt wrth weithio, pa mor hyderus ydynt wrth siarad Cymraeg a pha mor bwysig ydi’r Gymraeg iddynt. Bydd pob disgybl yn nodi eu hatebion ar raddfa o ddim i ddeg. Bydd atebion yn cael eu troi i ddata ac yna bydd y data yn creu gwaelodlin i’n ysgol allu lluniod targedau ar gyfer y dyfodol. Cesglir hefyd llawer o dystioaleth o wahanol weithgareddau sydd yn mynd ymlaen yn yr ysgol i hybu’r Gymraeg. Gweler y lluniau dosbarth.

Rydym yn sylweddoli fod pentref Llanrug yn le Cymreigaidd iawn a body rhan helaeth o’r plant yn siarad Cymraeg. Rhaid i ni gyd wneud ein rhan i sicrhau fod hyn yn parahau yn y dyfodol.

Os oes ganddoch syniadau neu yn fodlon helpu dewch i mewn i siarad gyda ni yn yr ysgol.

Diolch

Mrs Llinos Evans

Athrawes Cyfrifol am y Siarter Iaith

 

Tachwedd 2016

Mae'r ysgol wedi bod yn llwyddiannus yn cyrraedd y wobr aur. Diolch am eich holl waith caled adref hefyd.

Cofiwch fod yn bosibl gwylio llawer o raglenni Cymraeg ar safle we S4C unrhyw adeg. Mae rhaglenni ar gyfer bob oed arno. Rydym wedi bod yn gwrando ar lawer iawn o gerddoriaeth Cymraeg yn y dosbarthiadau ac yn y neuadd. Mae llawer o gerddoriaeth ar gael dros y we. Rydym yn parahau i geisio cynyddu nifer y plant sydd yn gwylio rhaglenni Cymraeg ac sy'n gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg dros yr flwyddyn neasf. Diolch am eich cydweithrediad.


Stondin Ffair Haf 11/6/16

Bu plant y cyngor ysgol yn brysur gyda stondin yn y Ffair Haf yn cael pobl i ddyfalu beth oedd enw'r ddraig goch. Hefyd bu'r plant yn rahnnu pamffledi am y Siarter Iaith ac yn siarad gyda rhieni a pobl y pentref am ei bwysigrwydd. Mared enillodd y dderaig a'i enw oedd Dafydd!


Pamffled Siarter Iaith

plant

I weld y lluniau - cliciwch yma


Gwasanaeth Siarter Iaith

plantCafodd plant yr ysgol wasanaeth eto eleni ar bwysigrwydd y Siarter Iaith. Dangoswyd sut i wrando ar gerddoriaeth Gymraeg drwy safle we cânsing a dysgwyd Anthem y Siarter Iaith. Roedd pawb wrth eu boddau yn eu dysgu.

I weld y lluniau - cliciwch yma / I weld geiriau Anthem y Siarter Iaith - cliciwch yma / I glywed Anthem y Siarter Iaith - cliciwch yma


Disgo Santes Dwynwen

plantCafodd plant yr ysgol hwyl yn dawnsio i gerddoriaeth Gymraeg yn ein disgo Santes Dwynwen. Diolch i pawb wnaeth gefnogi.

I weld y lluniau - cliciwch yma


Jambori TAG

plantAr ôl bod yn brysur yn ymarfer cafodd blynyddoedd 5 a 6 fynd i'r Jambori TAG gafodd ei gynnal yng nghanolfan denis Arfon. Mae’r Jambori yn hyrwyddo’r siarter iaith ac mae’r plant wrth eu bodd yn canu’r caneuon.
I weld y lluniau - cliciwch yma


Noson Llythrennedd

plantAr 3ydd o Dachwedd cafwyd noson lythrennedd i rieni'r Cyfnod Sylfaen. Daeth Ifan Llyweyn o gwmni Hunaniaith draw i sgwrsio am bwysigrwydd siarad Cymareg gyda ein plant yn y cartref. Hefyd daeth cynrychiolydd o'r Llyfrgell i drafod beth sydd ar gael i'r plant yn ein Llyfrgelloedd lleol. Roedd gan Palas Print stondin lyfrau a cafodd y rhieni gyflwyniad i'r cynllun darllen Tric a Chlic ac cyflwyniad i'r Siarter Iaith gan athrawon y Cyfnod Sylfaen

I weld y lluniau - cliciwch yma


Shwmae Sumae

plantAr Hydref 15ed cynhelir diwrnod Shwmae Sumae ar draws Cymru. Diwnod Cenedlaethol i hybu'r Gymraeg ydy'r diwrnod arbennig yma. Rydym fel ysgol wedi pendefnynu cynnal bore Carioci- mae pob dosbarth wedi dysgu can i'w perfformio. Bu Criw ffilmio Wedi 7 yn yr ysgol yn ffilio.

I weld y lluniau - cliciwch yma


 

 

Cysylltu

Ysgol Gynradd Llanrug
Ffordd Llanberis,
Llanrug,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 4AL

Pennaeth:
Nia Llewelyn Puw

Rhif Ffôn: (01286) 674905

Rhif Ffacs: (01286) 676110

Ebost: cliciwch yma


Bookmark and Share

Newyddion