Ysgol Gynradd Llanrug

 

Canolfan Hyfforddi Rhanbarthol Apple


homess21

 

Ysgol Sustrans

 

Rydym ni wedi bod yn lwcus a chael ein dewis i fod yn Ysgol Sustrans. Cynllun sydd yn hyrwyddo teithio iach mewn unrhyw ffordd. Ni fu hi erioed mor bwysig i annog teithio iach ac egniol. Dim ond un rhan o dri o bobl ifanc sy'n cyflawni'r 60 munud o weithgaredd corfforol a argymhellir bob dydd. Mae'r ardal o amgylch eu cartrefi lle maent y teithio, chwarae neu'n cymdeithasu heb eu gwarchod wedi crebachu'n sylweddol mewn un cenhedlaeth. Mae cost anweithgarwch i'r gwasanaeth iechyd a'n heconomi yn enfawr ond mae'r gost i les ein pobl ifanc hyd yn oed yn fwy.

Yn ffodus mae ysgolion mewn sefyllfa berffaith i newid hyn. Gall arferion, sgiliau a hyder a ddatblygir pan yn ifanc ddylanwadu ar sut y mae pobl yn teithio gydol eu hoes.Mae pobl ifanc wrth eu bodd yn bod yn gorfforol egniol, felly pan fydd eu grwp cyfoedion cyfan yn ymuno a bod y gwithgaredd yn un y gellir ef ailadrodd o ddydd ar ol dydd- megis y daith i'r ysgol- daw'n norm.

Drwy gynnwys disgyblion, eu teuluoedd, staff a'r gymuned, rydym yn gobeithio y byddwn yn mynd yn groes i'r patrwm cenedlaethol bydd y plant yn gwneud dewisiadau iach o ran dewisiadau teithio.

Mae'r nod yn hyblyg er mwyn caniatau i ysgolion ganolbwyntio ar un neu ragor o ddulliau teithio e.e cerdded, sgwtera a beicio. Mae tair lefel, efydd, arian ac aur a'r gobaith ydy cyfawnni'r aur o fewn tair blynedd

Fel rhan o'r cynllun fe fyddwn yn cynnal gweithgareddau o fewn yr ysgol ac yn hysbysebu y rhieni o'r rhain.

 

Templed Polisi Teithio Egnïol

Cliciwch yma i lawrlwytho'r polisi


Big Pedal

plant

Bu'r ysgol gyfan yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth cenedlaethol yma. Roedd criw o flwyddyn 6 yn caglu gwybodaeth yn ddyddiol ac ei fwydo i'r cyfrifiadur. Ni fu'r ysgol yn llwyddiannus y tro yma ond fe gododd canran y plant a deithiodd i'r ysgol mewn ffordd egniol yn sylweddol yn ystod y pythefnos. Cafodd pawb a fu'n rhan o'r cynllun wobr yn ogytal cafodd y plant a ddaeth i'r ysgol am y pythefnos yn ddi-dor wobr ychwanegol.


Cerdded i'r Ysgol

plantFel rhan o gynllun Cerdded i'r Ysgol gan Gyngor Gwynedd bu plant yr ysgol yn ymgeisio i gerdded i'r ysgol bob dydd am wythnos. Ar ddechrau'r wythnos roedd 83 o blant wedi teithio'n egniol ond erbyn dydd gwener roedd y rhif yn 187. Mwynhaodd pawb y cyfle yn enwedig wrth iddynt wrando allan am synnau a golygfeydd gwahanol wrth deithio.


Ffair Hâf

plantCynhaliwyd y Ffair haf yn ddiweddar a bu rhai o flwyddyn chwech yn brysur yn hyrwyddo teithio egniol. Bu'r plant yn creu gemau efo sgwtyrs ac yn rhannu gwybodaeth.


Creu Llwybrau Saff

plantFel rhan o'r cynllun daeth Gwen Thomas o Sustrans i helpu'r plant greu llwybrau beicio diogel. Bu'r plant yn brysur yn defnyddio mapiau a cynhyrchwyd gwaith arbennig o dda. Daeth y Cyng Charles Wyn Jones i'r sesiwn ac roedd yn hoff iawn o syniadau y plant ar sut i wella llanrug o ran darpariaeth teithio egniol.

I weld y lluniau - cliciwch yma


 

 

Cysylltu

Ysgol Gynradd Llanrug
Ffordd Llanberis,
Llanrug,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 4AL

Pennaeth:
Nia Llewelyn Puw

Rhif Ffôn: (01286) 674905

Rhif Ffacs: (01286) 676110

Ebost: cliciwch yma


Bookmark and Share

Newyddion